La LOMLOE ja està en marxa des de principis d’enguany, i és a partir d’aquest curs quan es comencen a implantar algunes mesures concretes, com els canvis que afecten l’avaluació i les condicions de promoció en cada etapa educativa. 

Precisament per això, volem començar a analitzar què ens diu la nova llei sobre l’avaluació, quins canvis introdueix i en què afecten l’aula. Una aspecte de la docència, a més, que sempre presenta reptes i és un punt de partida important per dissenyar programacions didàctiques. 

Malgrat tractar-se d’una llei educativa, amb els seus articles i formalitat legal, més enllà de canvis organitzatius, hi ha una sèrie de principis pedagògics que tenen a veure amb el dia a dia del treball docent. 

Com potser sabràs, la LOMCE contemplava estàndards d’aprenentatge avaluables molt específics, que a la LOMLOE no tenen lloc. Ara bé, tant en l’anterior llei com en aquesta, es parla d’una avaluació “contínua, formativa i integradora”.

L’avaluació a la LOMLOE en 5 punts 

  • L’avaluació contínua

En moltes ocasions, entenem l’avaluació com el final o la culminació d’un procés educatiu, que es materialitza en un examen i una nota. Malgrat això, l’avaluació és aquest procés i no el final. Si l’entenem així, podrem comprovar el ritme i els avanços de cada estudiant i del grup

Aquest enfocament ens ha de permetre un seguiment constant de la situació de cada estudiant, de tal manera que puguem intervenir amb la suficient antelació. En aquest cas, no es tracta de qualificar diverses vegades al llarg d’un curs, sinó de corregir i millorar el procés de formació, i ser capaços de valorar habilitats i competències. 

  •  L’avaluació formativa 

L’avaluació contínua està molt relacionada amb la funció formativa de l’avaluació. De fet, si està ben planificada, una avaluació contínua ha de ser formativa, capaç de millorar els processos d’aprenentatge i ensenyament, detectant les causes de les dificultats

L’autoavaluació és una de les eines més efectives perquè l’estudiant adquireixi habilitats metacognitives, sigui conscient del propi procés d’aprenentatge i aprengui a prendre decisions en funció de les dades recollides. En definitiva, una avaluació que no interrompi l’aprenentatge sinó que el desencadeni

  • L’avaluació integradora 

Més enllà dels estàndards d’aprenentatge avaluables en els continguts de cada matèria, una avaluació integradora ens permet anar més enllà de cada àrea, procurant que els estudiants aconsegueixin els objectius transversals de cada etapa educativa. 

Niña escribiendo en una libreta para ilustrar la evaluación en la LOMLOEAixò implica que l’equip docent posi en comú la seva experiència, però també que cada docent tingui en compte la integració de totes les competències clau, més enllà de la seva matèria, de tal forma que l’avaluació global tingui una coherència. 

  • L’avaluació diferenciada 

La diversitat i l’adaptació curricular ha d’impactar en l’avaluació com ho fa en les metodologies. També en l’avaluació, la nova llei indica que s’han de prendre mesures de flexibilització i alternatives metodològiques, per a estudiants amb necessitats específiques de suport. 

En aquest sentit, una avaluació diferenciada aposta per valorar i tenir en compte la millora d’un estudiant al llarg del procés d’aprenentatge, que sempre és únic per a cada persona. Un enfocament que també es proposa reduir les taxes de repetició i abandó escolar. 

Això sí, és l’equip docent qui ha de decidir quant a la promoció cap a un curs superior, tenint en compte sempre que les mesures que es prenguin, afavoreixin el progrés i l’evolució acadèmica de l’estudiant. 

  • L’avaluació per competències

L’avaluació per competències és una de les grans qüestions en la innovació educativa, i està molt relacionada amb l’avaluació integradora. Adquirir habilitats a més de coneixements és crucial per al lifelong learning (aprenentatge permanent) i l’adquisició d’una major autonomia, convertint a l’estudiant en protagonista del procés. 

A més, a partir de 2023, la nova llei contempla una “avaluació diagnòstica de competències” en 4t de primària i 2n d’ESO, amb caràcter “informatiu, formatiu i orientador”, que ens pot servir per revisar criteris i metodologies. 

Com pots comprovar, en analitzar el que la LOMLOE ens diu sobre l’avaluació, i de la seva condició contínua, formativa i integradora, tan sols ens trobem amb diferents perspectives d’un mateix fenomen.

Si t’ha resultat interessant i vols saber més, et recomanem 7 claus per preparar-se per a la nova LOMLOE o consells d’experts per a realitzar una avaluació per competències.

Compartir:
FacebookTwitterLinkedIn

Sense comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *