A partir del pròxim curs, la LOMLOE entrarà a les aules, i juntament amb el seu caràcter competencial, una de les principals novetats que incorporarà serà un nou enfocament avaluatiu. Des que va ser anunciada, la nova llei ha volgut marcar la diferència respecte a lleis anteriors, preconitzant un aprenentatge no tant acumulatiu, com centrat en el desenvolupament de les anomenades competències bàsiques, que es concreten al seu torn en competències específiques i que travessen els sabers de cada matèria. En aquest article, t’expliquem els canvis més importants que has de conèixer sobre l’avaluació a la LOMLOE.

L’avaluació a la LOMLOE

En la mesura en què posa l’accent en l’adquisició d’unes determinades competències, la LOMLOE qüestiona implícitament el model tradicional d’avaluació purament qualificativa basat merament en exàmens repartits al llarg del curs escolar. 

No és que la LOMLOE rebutgi els exàmens, ni que aquests deixin de ser d’utilitat, però l’exigència d’avaluar l’ampli rang d’aptituds i actituds definits per les competències comporta la necessitat d’incorporar sistemes d’avaluació complementaris que puguin afinar més l’assoliment d’aquests objectius.

La llei no estableix –de moment– cap indicació específica sobre quina haurà de ser exactament la forma d’aquestes avaluacions, i en aquest sentit deixa bastant de marge a comunitats autònomes i a centres. D’altra banda, si bé l’avaluació, entesa en un sentit sumatiu i qualificatiu, continua sent, com fins ara, el camí per a la promoció, també és veritat que l’avaluació en la LOMLOE inclou algunes novetats interessants que hem de tenir en compte.

Avaluacions diagnòstiques

Una de les principals aportacions de la LOMLOE pel que fa a l’avaluació és la introducció de l’avaluació diagnòstic. Les avaluacions diagnòstic es realitzaran a quart de Primaria i en segon d’ESO, i tindran un caràcter informatiu, formatiu i orientador, i en cap cas seleccionador. En funció dels resultats de l’avaluació diagnòstic, s’establiran plans d’actuació i mesures de millora, siguin individuals o siguin col·lectius. Igualment, després de la prova caldrà informar famílies i alumnes, a fi de decidir junts les accions a prendre en cas que l’alumne necessiti suport en algun aspecte.

Recuperació dels programes de diversificació curricular

Un dels canvis més importants de la nova llei, relacionat amb l’educació inclusiva que el seu text promulga, és la recuperació dels programes de diversificació curricular (PDC), que substitueixen els Programes de Millora de l’Aprenentatge i Rendiment establerts per la LOMCE. Els Programes de Diversificació Curricular s’apliquen a 3r i 4t de l’ESO i permeten realitzar adaptacions curriculars en el cas d’aquells alumnes amb dificultats d’aprenentatge rellevants.

Informes individuals

Aquesta és una altra de les novetats significatives del sistema d’avaluació en la LOMLOE. En acabar sisè de primària i quart de secundària, els centres hauran de proporcionar a alumnes i famílies un informe individual d’aprenentatge, que en el cas de segon de l’ESO va acompanyat d’un consell orientador, que pot recomanar el seguiment d’una de les tres següents opcions:

  1. Accedir a 3r de l’ESO per la via convencional.
  2. Accedir a 3r de l’ESO dins d’un programa de diversificació curricular.
  3. Accedir a un cicle de Formació Professional Bàsic.

Accés al Cicle Formatiu Bàsic des de 2n de l’ESO

La possibilitat d’accedir a la Formació Professional Bàsica des de 2n d’ESO és una altra de les grans aportacions de la LOMLOE. A més, els alumnes que aconsegueixin superar el Cicle Formatiu Bàsic obtindran en acabar-lo el títol de l’ESO. Per contra, en el cas d’aquells estudiants que no arribin a titular, el centre haurà de proporcionar-los un certificat en el qual s’assenyali què han cursat en aquest Cicle Formatiu Bàsic, fins a on han arribat, i dins del catàleg nacional de competències professionals, per a quina mena de treball estan capacitats o qualificats amb les competències que han adquirit, a més d’un consell orientador per al seu futur. Amb aquestes mesures, es busca poder reduir significativament el fracàs i l’abandonament escolar que lacra el nostre sistema.

Nombre de repeticions per etapa

Segons la nova llei, en el cas de l’Educació Primària, la repetició de curs ha de tenir un caràcter excepcional, i només pot repetir-se una vegada en tota l’etapa. En el cas de l’ESO, la repetició serà també una mesura de caràcter excepcional, si bé aquí ja es permetrà arribar a repetir dues vegades per etapa (només una vegada per curs), més una tercera vegada excepcional en 4t de l’ESO si el centre ho considera oportú. La decisió de repetició o no repetició la prendrà l’equip docent de manera col·legiada.

Promoció amb matèries pendents a Batxillerat

En Batxillerat, s’avaluarà per matèries. Segons assenyala el text de la llei, podrà passar-se de primer a segon curs amb dues assignatures suspeses si l’equip docent ho considera oportú. En aquest cas, les assignatures quedaran pendents i hauran de ser recuperades en el segon curs.

En acabar el segon curs, els estudiants hauran de tenir totes les assignatures aprovades per a tenir el títol de batxillerat. No obstant això, de manera excepcional, l’alumne o alumna podrà passar amb una assignatura pendent si l’òrgan col·legiat decideix compensar el suspens considerant que s’han assumit els objectius generals del títol, sempre que la mitjana aritmètica de l’avaluació contínua estigui per sobre de 5 i que no es tracti d’un cas clar d’abandó de l’assignatura.

Avaluació contínua

La LOMLOE posa èmfasi en el fet que l’avaluació ha de ser contínua, formativa, global i integradora, independentment de l’etapa. Això és, certament, quelcom que ja apareixia en els textos de les anteriors lleis educatives des de la Transició, si bé a la pràctica no sempre s’arribava a complir –en part a causa de l’exigent càrrega curricular adjudicada a cada curs–.

En aquest sentit, la gran novetat de l’avaluació a la LOMLOE és que, en fomentar no tant l’adquisició d’uns sabers de tipus memorístic com la consecució d’unes certes habilitats i aptituds en contextos situacionals, la seva correcta aplicació promou l’ús d’altres estratègies d’aprenentatge i d’avaluació diferents als exàmens: treballs col·laboratius, presentacions, treballs individuals i resums, i en general tots aquells productes que podem obtenir dels alumnes a través de les metodologies actives.

Un projecte d’avaluació competencial

Tenint en compte el caràcter competencial establert en el text de la LOMLOE i la demanda que l’avaluació sigui contínua i integradora, una interessant estratègia d’avaluació que compleix els requeriments definits en la LOMLOE és el recurs a un portafolis personalitzat de l’alumne.

En el webinar que ens va oferir el passat 3 de desembre, Ignacio Martín ens va parlar sobre com aquesta metodologia pot ser incorporada a l’aula d’una manera eficient i atractiva, integrant així mateix estratègies avaluatives metacognitives que permetin a l’alumne prendre consciència del seu propi procés d’aprenentatge, com ara l’autoavaluació o la coavaluació. Si no vas poder assistir, pots veure’l aquí:

Esperem que aquest article t’hagi estat d’utilitat. Si vols saber més sobre la nova llei educativa i trobar altres interessants webinars, et convidem a visitar la nostra pàgina específica sobre la LOMLOE.

També pots consultar els articles: Què són les competències bàsiques i com t’afecten? i 7 claus per a preparar-se per a la nova LOMLOE.

Compartir:
FacebookTwitterLinkedIn

Sense comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *