Com sabràs, les competències clau que neixen del Perfil de sortida responen a la necessitat de formar a l’alumnat a afrontar els principals reptes i desafiaments globals del segle XX. En aquest sentit, l’educació ha de tenir present el desenvolupament tecnològic que ha portat a parlar de la indústria i la Societat 5.0, una nova fase plantejada a partir de la quarta revolució industrial. 

La digitalització i el desenvolupament tecnològic ha popularitzat la Societat de la Informació i la Indústria 4.0, però la proposta d’una Societat 5.0 va néixer al Japó a partir de detectar les limitacions del concepte anterior, per tal de proposar un nou model socioeconòmic. Una cinquena revolució que té l’esperança de posar en el centre l’ésser humà i el medi ambient. És a dir, apostar per una digitalització i un desenvolupament humà i sostenible. 

La tecnologia és només un mirall dels nostres valors. Les noves eines ens plantegen nous desafiaments, però sempre ha d’existir un marc ètic en construcció, independentment del grau de desenvolupament d’una tecnologia. 

Característiques de la Societat 5.0 

Així com el Disseny Centrat en l’Usuari es va desenvolupar, fa dècades, en posar les persones en el centre (amb una gran aplicació en la nostra interacció amb els ordinadors), la proposta de la Societat 5.0 aposta per una nova relació entre persones, tecnologies i medi ambient, perquè les tecnologies disruptives es posin al servei de les qüestions socials. 

Això significa l’emergència d’una societat centrada en la convergència entre el món físic i el món digital, on la Intel·ligència Artificial (IA), la Internet de les coses i la robòtica exerceixen un paper fonamental. 

En aquest sentit, és crític educar en la creació de coneixement a partir de la informació o en el funcionament de la IA i formar ments complexes per a reptes canviants, en un context on experimentaran la integració del ciberespai i l’espai físic. 

En definitiva, que el sector educatiu tingui un paper actiu en la formació de les societats futures que volem, per enfrontar els desafiaments i aprofitar les oportunitats que presenta aquesta nova era. 

5 claus educatives per a la Societat 5.0 

La vinculació entre competències clau i reptes és el que dona sentit als aprenentatges, a més de representar una oportunitat per incloure situacions d’aprenentatge reals i quotidianes, que encurioseixin, la vitamina de l’aprenentatge. 

Hem de formar en els coneixements, actituds i capacitats necessàries per desenvolupar-se en la Societat 5.0, sense perdre mai de vista el foment d’un esperit crític i proactiu. Per això, et resumim els 5 punts principals que han de tenir presència a l’aula. 

  • Fomentar habilitats digitals i tecnològiquesOrdenador con Inteligencia Artificial 

La integració de tecnologies de IA a l’educació està accelerant, tenint en compte la seva gran evolució. De fet, aquesta setmana hem presentat ChatIA, l’eina de IA dirigida a docents, basada en el nostre univers de continguts, en un entorn segur i de rigor pedagògic. 

Amb una societat cada vegada més digitalitzada, és fonamental que l’alumnat adquireixi habilitats digitals sòlides. Això implica ensenyar-los no només a utilitzar eines i tecnologies, que són molt properes, sinó sobretot a comprendre els mecanismes i principis que les fan possibles. La programació, la robòtica i l’alfabetització digital han de formar part del currículum, brindant als alumnes una base sòlida per a desembolicar-se en un entorn tecnològic.

  • Promoure el pensament crític i la resolució de problemes

A la societat 5.0, la capacitat d’analitzar de manera crítica la informació i resoldre problemes complexos es torna encara més important. A l’aula, s’han de fomentar activitats que desafiïn als estudiants a investigar, avaluar evidències i desenvolupar solucions innovadores, a partir de situacions reals. El pensament crític i la resolució de problemes han de ser competències transversals a totes les àrees curriculars. 

  • Desenvolupar habilitats socials

A mesura que la tecnologia es fa més omnipresent, també és essencial desenvolupar habilitats socioemocionals en els alumnes. L’empatia, la col·laboració i la comunicació efectiva es tornen fonamentals en un entorn cada vegada més interconnectat. El foment d’aquestes habilitats a l’aula a través de projectes col·laboratius des de Primària, activitats de debat i resolució de conflictes pot preparar a l’alumnat per als reptes en la Societat 5.0.

  • Fomentar la creativitat i la capacitat d’adaptació 

La societat 5.0 està impulsada per la innovació i la creativitat. És fonamental que l’alumnat desenvolupi la seva capacitat per pensar de manera creativa, generant idees originals i solucions inèdites. A més, la capacitat d’adaptar-se als canvis i aprendre de manera contínua és essencial en un entorn en constant evolució. Les activitats que fomentin la creativitat, el pensament lateral i la flexibilitat mental han d’integrar-se en el currículum escolar.

  • Ensenyar ètica i responsabilitat digital 

A mesura que la societat 5.0 es desenvolupa, sorgeixen nous dilemes ètics i preocupacions relacionades amb la privacitat i la seguretat en línia. L’alumnat ha de ser educat en els aspectes ètics de la tecnologia i com utilitzar-la de manera responsable. Els temes de ciutadania digital, drets digitals i alfabetització mediàtica han d’abordar-se a l’aula per promoure una participació informada i ètica en la societat digital.

Segur que estàs pensant: posar en pràctica tot això a l’aula requereix de molt de temps i recursos. 

Precisament per això, propostes com els NOOCs d’aprenentatge -“nano cursos” experiencials i pràctics- s’han dissenyat per a facilitar l’autoaprenentatge dels sabers i les competències que l’alumnat necessitarà a la Societat 5.0, amb diferents itineraris accessibles des de Edubook, la nostra plataforma digital. 

A més, pots descobrir a la nostra web com incorporem aquestes claus en projectes educatius flexibles per a totes les etapes: Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat

Si t’ha interessat aquest article, no et perdis Revoluciona la teva experiència docent amb el nou ChatIA o NOOCs de Vicens Vives, cap a l’educació del futur.

Compartir:
FacebookTwitterLinkedIn

Sense comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *