Les competències sorgeixen com un nou concepte que aporta a l’ensenyament una perspectiva de formació integral. En aquest article et donem 7 idees sobre l’ensenyament basat en les competències.

Com es defineixen les competències claus? Quins canvis plantegen per la millora dels models existents? Les competències son un concepte que s’ha convertit en un element clau per aplicar a l’ensenyament una perspectiva de formació integral, deixant així a un costat els objectius educatius basats en la memorització d’uns determinats conceptes teòrics.

L’aprenentatge per competències proposa una sèrie de metodologies basades en el desenvolupament de capacitats i en l’aprenentatge de les habilitats que seran necessàries perquè l’estudiant pugui trobar la resposta als diferents problemes que se li plantegin al llarg de la vida.

Però, què significa el terme competència? Com es pot introduir en el treball diari a l’aula? T’enumerem 7 idees bàsiques per comprendre millor les competències en educació:

  1. Treballar per competències no vol dir oblidar-se dels coneixements, ja que aquests són necessaris per treballar les habilitats. Qualsevol acció competent necessita utilitzar coneixements, que s’interrelacionen amb les habilitats i les actituds per poder aplicar-se en situacions i problemes reals.
  2. El format de les assignatures no és contrari a l’aprenentatge per competències, però si que implica un enfocament diferent, que posi el focus en l’habilitat adquirida i no en el contingut. A més a més, crear un àrea metadisciplinar permet abordar l’ensenyament d’aquelles competències que no tenen el suport d’una disciplina científica.
  3. Els continguts han de plantejar-se des de la seva funcionalitat, és necessari que tinguin sentit per a l’alumne, que aquest pugui entendre la seva utilitat. Així, els continguts treballats haurien d’aplicar-se sobre fets reals o quotidians propers a la realitat de l’alumnat.
  4. Les metodologies per treballar les competències poden ser molt variades, però totes tenen en comú la transversalitat dels continguts. Algunes d’aquestes metodologies són: l’aprenentatge basat en problemes, els centres d’interès, els role-playings i simulacions, recerca en el mitjà, aprenentatge-servei…
  5. Les activitats han d’estar orientades a afavorir la motivació de l’alumnat, tenint en compte el seu desenvolupament competencial actual i plantejant reptes abordables per a cada estudiant, que despertin el seu interès i ganes d’aprendre. A més a més, no hem d’oblidar potenciar l’autoestima i l’autoconcepte dels alumnes en el desenvolupament de l’aprenentatge.
  6. Treballant de forma competencial a l’aula, és important que l’alumnat realitzi una reflexió sobre el seu propi aprenentatge. Que recapaciti sobre el que fa, que sigui capaç d’elaborar els arguments que ho justifiquin, i que sàpiga explicar les raons que li han portat a la seva presa de decisions.
  7. Per tant, l’avaluació per competències planteja que no hem de prestar únicament atenció a l’adquisició dels continguts teòrics, sinó també a l’aprenentatge i l’adquisició dels valors i les destreses que seran útils per a la vida de l’estudiant, com el treball en equip o la resolució de problemes. Això implica, a més a més, disposar dels mitjans específics d’avaluació per a cadascun dels components de la competència.
  8. En l’actualitat, el Sistema Educatiu Espanyol, enumera 7 competències clau: la comunicació lingüística, la competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia, aprendre a aprendre, la competència digital, la competència social i cívica, el sentit de la iniciativa i l’esperit emprenedor i consciència i expressions culturals.

Si t’interessa aprofundir més en aquest tema i t’has quedat amb ganes de més informació, et recomanem el llibre “11 idees clau. Com aprendre i ensenyar competències”, d’Antoni Zabala i Laia Arnau.

Compartir:
FacebookTwitterLinkedIn